Jesteś tutaj:
Jesteś tutaj:  Dla Firm / Współpraca » Nasza Oferta » BHP » Szkolenia BHP
Dostosuj czcionkę: A A A

Szkolenia BHP

 • Szkolenia wstępne z zakresu BHP
  • Instruktaż ogólny
   Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy, z przepisami i zasadami bhp, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
   Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.
   Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby BHP lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo inna osoba posiadająca odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności.

  • Instruktaż stanowiskowy
   Szkolenie powinno zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
   Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku: pracowników zatrudnianych lub przenoszonych na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych a także uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktykę studencką.
   Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
 • Szkolenia okresowe BHP

  Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

  • Szkolenia okresowe odbywają:
   • pracodawcy
   • osoby kierujące pracownikami, kierownicy, mistrzowie, brygadziści
   • pracownicy na stanowiskach administracyjno - biurowych
   • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych
   • projektanci i konstruktorzy, technolodzy, pracownicy inżynieryjno-techniczni, organizatorzy produkcji
   • pracownicy służb BHP i osoby wykonujące zadania tej służby
   • inni pracownicy
  • Pierwsze szkolenie okresowe:
   • dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach i odbyciu szkolenia wstępnego
   • pozostałych pracowników w okresie do 12 miesięcy
  • Kolejne szkolenia okresowe:
   • dla pracowników na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata
   • dla pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż raz w roku
   • dla pracowników na pozostałych stanowiskach – nie rzadziej niż raz na 5 lat
 • Pierwsza pomoc przedlekarska w razie wypadku

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Obsługa punktów i apteczek pierwszej pomocy powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Przyjmuje się, że na każdej zmianie roboczej przynajmniej 2 osoby powinny odbyć takie szkolenie.

  Szkolenia organizowane przez naszą firmę mają na celu nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy.

  • Program szkolenia obejmuje:
   • pierwszą pomoc w przypadku zaburzeń pracy serca i układu oddechowego – omdlenia, długotrwała utrata przytomności, zawał, zatrzymanie funkcji życiowych (oddech, tętno)
   • ćwiczenia praktyczne z ratownictwa krążeniowo – oddechowego na nowoczesnym fantomie Ambu
   • pierwszą pomoc w przypadku ran, krwotoków, amputacji
   • pierwszą pomoc w przypadku oparzeń termicznych i chemicznych
   • pierwszą pomoc w przypadku zatruć pokarmowych i chemicznych
   • pierwszą pomoc w przypadku urazów kostnych – złamania, skręcenia, zwichnięcia
   • pierwszą pomoc w przypadku cukrzycy (hiperglikemia, hipoglikemia), wstrząsu, padaczki
   • pierwszą pomoc w przypadku ukąszeń i reakcji alergicznych na jad
   • pierwszą pomoc w wypadkach komunikacyjnych, zabezpieczenie miejsca wypadku
   • bezpieczny transport poszkodowanego
   • zasady wzywania pomocy
   • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy